Press "Enter" to skip to content

CodeForces #648 Div.2

A. Matrix Game

题目大意

给定一个n行m列由01构成的矩阵,每次可以在一个格子,那个格子所在的行和列上都没有1,将0变为1,Ashish先手,求谁先获胜

解题思路

统计没有1的行数和列数取最小的那个,然后判断其奇偶性

源码

#include <bits/stdc++.h>

#define MEM(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)

typedef long long ll;
using namespace std;

const int MAXN=(int)100+5;

int mp[MAXN][MAXN];
int r[MAXN],c[MAXN];
int main()
{
  int T,n,m;
  cin>>T;
  while (T--)
  {
    cin>>n>>m;
    MEM(r,0);
    MEM(c,0);
    rep(i,0,n)rep(j,0,m)cin>>mp[i][j];
    rep(i,0,n)rep(j,0,m)r[i]|=mp[i][j],c[j]|=mp[i][j];
    int nc,nr;
    nc=nr=0;
    rep(i,0,n)nr+=(r[i]==0);
    rep(i,0,m)nc+=(c[i]==0);
    if(min(nc,nr)%2)cout<<"Ashish"<<endl;else cout<<"Vivek"<<endl;
  }

  return 0;
}

B. Trouble Sort

题目大意

只能交换不同类的数值的位置,判断是否能形成不单调递减数列

解题思路

如果数列中有多类,那么一定是可以形成的。
如果只有一个类,那么就判断一下输入就好了。

源码

#include <bits/stdc++.h>
#define DEBUG puts("Here is a BUG")
#define MEM(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)
#define per(i,a,n) for (int i=n-1;i>=a;i--)
#define PI 3.1415926535897932626
#define all(a) a.begin(),a.end()
typedef long long ll;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
const int MAXN=(int)1e5+5;
const int MOD=(int)1e9+7;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int dx[]={-1,1,0,0};
const int dy[]={0,0,-1,1};
int a[MAXN],b[MAXN],n;
bool solve()
{
  bool flag=true;
  for (int i = 0; i+1 < n; i++)
  {
    if(b[i]!=b[i+1]){flag=false;break;}
  }
  if(!flag)return true;
  for (int i = 0; i+1 < n; i++)
  {
    if(a[i]>a[i+1])return false;
  }
  return true;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  int T;
  cin>>T;
  while (T--)
  {
    cin>>n;
    rep(i,0,n)cin>>a[i];
    rep(i,0,n)cin>>b[i];
    if(solve())cout<<"Yes"<<endl;else cout<<"No"<<endl;
  }

  return 0;
}

C. Rotation Matching

解题思路

统计相同数字所在位置的差值,统计相同差值的数量,输出最大的数量

源码

#include <bits/stdc++.h>
#define DEBUG puts("Here is a BUG")
#define MEM(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)
#define per(i,a,n) for (int i=n-1;i>=a;i--)
#define PI 3.1415926535897932626
#define all(a) a.begin(),a.end()
typedef long long ll;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
const int MAXN=(int)2e5+5;
const int MOD=(int)1e9+7;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int dx[]={-1,1,0,0};
const int dy[]={0,0,-1,1};
int a[MAXN],b[MAXN],c[MAXN];
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  map<int,int>mp;
  rep(i,0,n)cin>>a[i];
  rep(i,0,n)c[b[i]]=i;
  rep(i,0,n)mp[(i-c[a[i]]+n)%n]++;
  int ans=0;
  for (auto &&i : mp)ans=max(ans,i.second);
  cout<<ans<<endl;
  return 0;
}

D. Solve The Maze

解题思路

初始化的时候,根据贪心,在坏人的四周堵上墙,如果有好人直接与坏人相邻那么是不存在的
然后从终点DFS统计能和终点相连的好人的数量,判断是否与总数相等

源码

#include <bits/stdc++.h>
#define DEBUG puts("Here is a BUG")
#define MEM(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)
#define per(i,a,n) for (int i=n-1;i>=a;i--)
#define PI 3.1415926535897932626
#define all(a) a.begin(),a.end()
typedef long long ll;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
const int MAXN=(int)1e2+5;
const int MOD=(int)1e9+7;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int dx[]={-1,1,0,0};
const int dy[]={0,0,-1,1};
char mp[MAXN][MAXN];
int n,m,g;
bool init()
{
  g=0;
  rep(i,0,n)rep(j,0,m)
  {
    if(mp[i][j]=='B')
    {
      for (int k = 0; k < 4; k++)
      {
        int tx=dx[k]+i,ty=dy[k]+j;
        if(tx>=0&&tx<n&&ty>=0&&ty<m&&mp[tx][ty]!='B'&&mp[tx][ty]!='#')
        {
          if(mp[tx][ty]=='G')return false;
          else mp[tx][ty]='#';
        }
      }
    }else if(mp[i][j]=='G')g++;
  }
  return true;
}
bool vis[MAXN][MAXN];
int dfs(int x,int y)
{
  vis[x][y]=true;
  int res=0;
  if(mp[x][y]=='G')res++;
  for (int k = 0; k < 4; k++)
  {
    int tx=dx[k]+x,ty=dy[k]+y;
    if(tx>=0&&tx<n&&ty>=0&&ty<m&&mp[tx][ty]!='#'&&!vis[tx][ty])
    {
      res+=dfs(tx,ty);
    }
  }
  return res;
}
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  int T;

  cin>>T;
  while (T--)
  {
    cin>>n>>m;
    rep(i,0,n)cin>>mp[i];
    if(!init()||mp[n-1][m-1]=='#'&&g||mp[n-1][m-1]=='B'){cout<<"No"<<endl;continue;}
    MEM(vis,0);
    if(dfs(n-1,m-1)==g)cout<<"Yes"<<endl;else cout<<"No"<<endl;
  }

  return 0;
}

E. Maximum Subsequence Value

解题思路

根据贪心我们取得数不会超过3个
然后枚举答案
时间复杂度$O(n^2)$

源码

#include <bits/stdc++.h>
#define DEBUG puts("Here is a BUG")
#define MEM(a,b) memset((a),(b),sizeof(a))
#define rep(i,a,n) for (int i=a;i<n;i++)
#define per(i,a,n) for (int i=n-1;i>=a;i--)
#define PI 3.1415926535897932626
#define all(a) a.begin(),a.end()
typedef long long ll;
using namespace std;
const double eps=1e-8;
const int MAXN=(int)1e5+5;
const int MOD=(int)1e9+7;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int dx[]={-1,1,0,0};
const int dy[]={0,0,-1,1};
ll a[MAXN];
int main()
{
  ios::sync_with_stdio(false);
  cin.tie(0);
  int n;
  cin>>n;
  rep(i,0,n)cin>>a[i];
  sort(a,a+n,greater<ll>());
  if(n<=3)
  {
    ll ans=0;
    rep(i,0,n)ans|=a[i];
    cout<<ans<<endl;
  }else
  {
    ll ans=0;
    for (int i = 0; i < n; i++)
    {
      ll tmp=a[i],res=a[i];
      for (int j = i+1; j < n; j++)res=max(res,tmp|a[j]);
      tmp=res;
      for (int j = i+1; j < n; j++)res=max(res,tmp|a[j]);
      ans=max(ans,res);
    }
    cout<<ans<<endl;
  }

  return 0;
}
Subscribe
提醒
guest
0 评论
Inline Feedbacks
View all comments
0
喜欢聆听每一种不同的观点,欢迎评论。x
()
x